Kanał Wyżej
Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej XVIII Liceum Ogólnokształcącego
XVIII LO im.J.Zamoyskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej XVIII LO im.J.Zamoyskiego
Data publikacji strony internetowej: [2007-08-21] Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2018-09-04] Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-20]
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Kosson, it@zamoyski.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [48 22 827 89 49]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna Sposób dojazdu
Autobus lub tramwaj :
- Muzeum Narodowe (160 m)
Tramwaj: 79222425Autobus: 111117158507521N22N24N72
- Foksal (240 m)
Autobus: 111116128175180222503518E-2
- PKP Powiśle (330 m)
Autobus: 111117158162N22N24N72
Metro :
- Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet (620 m)
- Stacja Metra Centrum (900 m)
Pociąg :
- Warszawa Powiśle (286 m)
- Warszawa Śródmieście (1145 m)

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do budynku możliwe jest od frontu budynku z poziomu chodnika przez drzwi rozwieralne z samozamykaczem. Wejście prowadzi do przedsionka z którego można dostać się na parter gdzie znajduję się sekretariat szkolny.
W budynku nie ma wind, brak pochylni, platform, informacji głosowej oraz pętli indukcyjnych.

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja Dostępności

Wersja standardowa