Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania


1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji XVIII Liceum Ogólnokształcącego opracowany przez dyrektora szkoły
i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Podstawową formą pracy XVIII Liceum Ogólnokształcącego jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 
Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły  określa Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w WarszawieWprowadził BZMW/ext.ekamienobrodzka 2012-11-22
Aktualizujący Rowicki Paweł (XVII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-27
Zatwierdzający Owczarek Monika (XVIII Liceum Ogólnokształcące) 2021-09-30
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-01
Wersja standardowa