Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji XVIII Liceum Ogólnokształcącego opracowany przez dyrektora szkoły
i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Podstawową formą pracy XVIII Liceum Ogólnokształcącego jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 
Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły  określa Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w WarszawieStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa